Skip to main content

Verwerkers overeenkomst Versie: 1.0

Artikel 1. Algemene informatie

Dit Data Protect Statement vormt samen met de Clausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van het bedrijf dat dit Data Protect Statement heeft opgesteld.

Dit Data Protect Statement is opgesteld door:

ROAX
PLATINASTRAAT 12R
2872ZX, Schoonhoven

KvKr: 24457225.
Rekening nr: NL43 RABO0 1128 37344
BTW nr: NL8206.04.082.B01

Voor vragen over dit Data Protect Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met:

ROAX
Telefoon: 0182 383 184
E-Mail: info@roaxdesign.com

Artikel 2.

Dit Data Protect Statement geldt vanaf 25-05-2018 en heeft versienummer 1.0. De in dit Data Protect Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze website of mailverkeer.

Artikel 3.

Dit Data Protect Statement is van toepassing op alle producten en diensten van ROAX geleverd door derde partij WordPress en Mijndomein en Moneybird, waaronder:

– Domeinnamen
– Website hosting
– E-mail hosting
– Secundary DNS
– SSL Certificaten
– WordPress websites
– Grafische vormgeving
– Drukwerk bestellingen

Artikel 4

Domeinnamen

Het registreren en geregistreerd houden van uw domeinnaam. Voorbeeld: www.roaxdesign.com

Website hosting

Het verstrekken van opslagruimte met bijbehorende infrastructuur en techniek om uw website, webshop of webapplicatie wereldwijd via internet bereikbaar te maken en houden. Onder deze dienst kan tevens gebruik gemaakt worden van de dienst “E- mailhosting”.

E-mail hosting

Het verstrekken van een digitaal postvak (e-mailadres) en bijbehorende opslagruimte waar u digitale berichten en documenten kunt ontvangen en versturen. Het aanschaffen van certificaten voor het HTTPS protocol die uw website beschermt.

Secundary DNS

Het veiligstellen en redundant uitrusten van de DNS-resolving (het omzetten van domeinnamen in IP-nummers).

WordPress websites

Het bouwen (en eventueel beheren) van wordpress websites.

Drukwerk bestellingen

Het ontwerpen van digitale en offline uitingen. Het uitbesteden van het laten drukken van uw offline uitingen door derde partijen.

Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u terecht op onze website: www.roaxdesign.com

Artikel 5.

De producten en diensten van ROAX zijn in basis geschikt voor de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij is geen rekening gehouden met handelingen die door Opdrachtgever worden uitgevoerd nadat het product of de dienst door ROAX is opgeleverd; het beveiligingsrisico opleveren. Voor dergelijke zaken waar ROAX geen invloed op heeft, ligt de aanpassen van instellingen, installeren (en/of foutief configureren) van software et cetera kan een verantwoordelijkheid uitsluitend bij Opdrachtgever. Bij de producten en diensten van ROAX is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of om gegevens deze gegevens met de producten en diensten van ROAX door Opdrachtgever is ter eigen betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten mee te verwerken. Verwerken van beoordeling door Opdrachtgever.

Artikel 6

ROAX gebruikt de Clausules voor verwerkingen, welke in Deel 2 van dit document te vinden zijn.

Artikel 7.

ROAX verwerkt de persoonsgegevens van zijn Opdrachtgevers binnen de EU/EER.

Artikel 8.

ROAX kan gebruik maken van derde partijen. ROAX draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan ROAX jegens opdrachtgever is gebonden op grond van deze Data Protect Statement.

Artikel 9.

Na beëindiging van de overeenkomst met een Opdrachtgever verwijdert ROAX de persoonsgegevens die hij voor Opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).

Artikel 10.

ROAX neemt alle beveiligingsmaatregelen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden ter beveiliging van zijn producten en/of diensten (uitbesteed aan derde partij MijnDomein) , te denken valt onder andere aan:

 • Fysieke toegangsbeveiliging, zoals gesloten kantoor, gesloten kasten en archieven, alsmede alarmbeveiliging
 • Het op regelmatige basis installeren van (beveiligings)updates;
 • Het gebruik maken van software die voorziet in de bescherming tegen virussen, malware, etc.;
 • Het beveiligen tegen “brute force” aanvallen; en waar mogelijk ACL’s;
 • Beveiligingsmaatregelen door onze subverwerkers;
 • Benadering van software met dubbele wachtwoordbeveiligingen en gebruikersnaam;
 • Systemen die geen technische of praktische noodzaak hebben om direct met internet verbonden te zijn;
 • Systemen waar nodig voorzien van firewalls zijn, zijn uitsluitend benaderbaar d.m.v. een beveiligde VPN-verbinding;
 • Alle gevoelige data wordt verzonden over beveiligde verbindingen;
 • Privacy gevoelige informatie wordt waar mogelijk gecodeerd opgeslagen.
 • Voor zaken die Opdrachtgever zelfstandig installeert en/of configureert bovenop de producten en/of diensten van ROAX;
 • De Verwerkingsverantwoordelijke meldt datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de betreffende toezichthouder (veelal de Autoriteit Persoonsgegevens).

De getroffen beveiligingsmaatregelen zijn niet of niet volledig van toepsassing:

 • Indien Opdrachtgever Cloud Servers, Dedicated Servers, Colocated hosting, Rackverhuur

of een vergelijkbare dan wel daaraan complementerende dienst afneemt én voor de betreffende diensten geen Server Managment / SLA overeenkomst afneemt bij ROAX. Indien ROAX in opdracht van Opdrachtgever een getroffen beveiligingsmaatregel voor hem ongedaan maakt.

Artikel 11. Datalekprotocol

ROAX gebruikt geautomatiseerde monitoringtools om potentiele beveiligingsincidenten te signaleren en kan daarnaast (al dan niet op verzoek van Opdrachtgever) handmatig extra onderzoek doen naar potentiele beveiligingsincidenten. Indien ROAX in zijn organisatie een datalek ontdekt, zal ROAX  alle mogelijke maatregelen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden nemen om herhaling te voorkomen, schade te beperken en waar mogelijk te voorkomen. Stellen door contact met hem op te nemen, door een e-mail te sturen aan het bij ROAX. ROAX zal vervolgens de betreffende Opdrachtgevers daarvan zo snel mogelijk op de hoogte bekende e-mailadres. ROAX levert zo veel mogelijk relevante gegevens aan, waaronder omschrijving van het incident, aard van de inbreuk, aard persoonsgegevens c.q. categorieën van betrokken data subjects, schatting van aantal betrokken data subjects en mogelijk betrokken databases en een indicatie van wanneer het incident heeft plaatsgevonden. ROAX zal Opdrachtgever waar mogelijk adviseren over zaken waar hij rekening mee dient te houden (zoals bijvoorbeeld het aanpassen van wachtwoorden) en is beschikbaar om eventuele vragen van Opdrachtgever te beantwoorden. ROAX zal zelf geen meldingen doen aan AP of Data subjects. Wel of niet melden blijft de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. ROAX zal de Opdrachtgever desgewenst ondersteunen bij het meldproces.

Deel 2: Clausules voor verwerkingen

Versie: 1.0 (25-05-2018) Vormt samen met het Data Protect Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden. Onderstaande begrippen hebben in deze Clausules voor verwerkingen, in het Data Protect Statement en in de Overeenkomst de volgende betekenis:

1.1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.

1.2 Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.

1.3 ROAX: partij die als Reclamebureau in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever. In dezen: ROAX, gevestigd aan de Platinastraat 12R, 2872ZX, Schoonhoven (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24457225.

1.4 Data Protect Statement: statement van ROAX waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst getroffen beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, datalekken en omgang met rechten van Data subjects. erbare natuurlijke persoon.

1.6 Opdrachtgever: partij in wiens opdracht ROAX persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker.

1.7 Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en ROAX geldende overeenkomst, op basis.

1.8 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke waarvan het reclamebureau diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt. persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die ROAX in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.

1.9 Verwerkersovereenkomst: deze Clausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Protect Statement (of vergelijkbare informatie) van ROAX de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Clausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die ROAX doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Het Data Protect Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door ROAX worden aangepast aan veranderende omstandigheden. ROAX zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.

2.3 ROAX verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met ROAX overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.

1.2 Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.

2.4 Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.

2.5 ROAX is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.

2.6 ROAX geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Clausules voor verwerkingen, het Data Protect Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of ROAX afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.

2.7 Opdrachtgever staat er tegenover ROAX voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

2.8 Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op ROAX, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van ROAX.

Artikel 3. Beveiliging

3.1 ROAX treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals Beveiligingsmaatregelen heeft ROAX rekening gehouden met de stand van de techniek, Omschreven in zijn Data Protect Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.

3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Protect Statement is het product of de dienst van ROAX niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. voor het door ROAX beoogde gebruik van het product of de dienst.

3.3 ROAX streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn

3.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau. naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.

3.5 ROAX kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Protect Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.

3.6 Opdrachtgever kan ROAX verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. ROAX is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. ROAX kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft ROAX de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

Artikel 4. Inbreuken in verband met persoonsgegevens

3.1 ROAX treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals Beveiligingsmaatregelen heeft ROAX rekening gehouden met de stand van de techniek, omschreven in zijn Data Protect Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorischede uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.

3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Protect Statement is het product of de dienst van

3.3 ROAX streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn ROAX niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten voor het door ROAX beoogde gebruik van het product of de dienst.

3.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau. naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.

3.5 ROAX kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Protect Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.

3.6 Opdrachtgever kan ROAX verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. ROAX is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. ROAX kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft ROAX de verplichting deze  beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 ROAX waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.

5.2 ROAX is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

5.3 Alle door ROAX aan Opdrachtgever verstrekte toegangs – en/of identificatiecodes, aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Protect Statement certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door ROAX opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

Artikel 6. Looptijd en beëindiging

6.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

6.2 Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.

6.3 ROAX zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Protect Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan Opdrachtgever.

6.4 ROAX kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever.

6.5 Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door ROAX belet. In een dergelijk geval zal ROAX de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien ROAX verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 7. Rechten data subjects, data protection impact assessment (DPIA) en auditrechten

7.1 ROAX zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien ROAX direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.

7.2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal ROAX na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.

7.3 ROAX zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die ROAX heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan ROAX verstrekken. ROAX kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.

7.4 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. ROAX zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.

7.5 ROAX heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 8. Subverwerkers

8.1 ROAX heeft in het Data Protect Statement vermeldt of hij derde partijen (subverwerkers) inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.

8.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan ROAX om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

8.3 ROAX draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan ROAX jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Protect Statement.

Artikel 9. Overig

Deze Clausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Protect Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.

Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wet van toepassing.
Dat betekent dat u de algemene voorwaarden en verwerkingsovereenkomst dient te akkoorderen via het onderstaande formulier.